IV. Národní hospodářství - opakování

 1. Vysvětli pojem národní hospodářství. (souhrn hospodářských činností na území státu; probíhají mezi subjekty podnikání, občany a státem)
 2. Jaká je základní funkce národního hospodářství? (uspokojování potřeb obyvatel)
 3. Co jsou to statky? (užitečné výrobky a služby)
 4. Co je typické pro tržní ekonomiku? (je řízena na základě nabídky a poptávky)
 5. Jaká forma vlastnictví převládá v tržní ekonomice? (soukromé vlastnictví)
 6. Co je typické pro centrálně plánovanou ekonomiku? (centrální plán určuje co, jak a pro koho vyrábět)
 7. Jaká forma vlastnictví převládá v centrálně plánované ekonomice? (státní vlastnictví)
 8. Jmenuj problémy centrálně plánované ekonomiky. (nedostatek informací o potřebách lidí, o výrobních možnostech, obtížné přizpůsobování změnám, celkově se brzdí rozvoj)
 9. Vysvětli, co vyjadřuje úroveň národního hospodářství. (do jaké míry dokáže národní hospodářství uspokojovat potřeby obyvatel)
 10. Kteří činitelé mají vliv na úroveň národního hospodářství? (národní bohatství, přírodní bohatství a obyvatelstvo)
 11. Co tvoří národní bohatství? (vše co člověk vyrobil a dále používá - školy, nemocnice, silnice, ...)
 12. Co tvoří přírodní bohatství? (zásoby nerostných surovin, lesy, rybníky, pole ...)
 13. Čím ovlivňuje obyvatelstvo úroveň národního hospodářství? (svou vzdělaností, strukturou - např. podílem lidí v produktivním věku, počtem)
 14. Kdo hraje základní roli v národním hospodářství? (domácnosti, firmy, stát)
 15. Podle kterých kritérií členíme národní hospodářství? (podle: odvětví, sektorů, způsobu financování a vlastnictví)
 16. Jmenuj, co patří do:
 1. Vyjmenuj ukazatele národního hospodářství. (HDP, míra nezaměstnanosti, míra inflace, obchodní bilance)
 2. Co tvoří hrubý domácí produkt (HDP)? (tržní hodnota zboží a služeb za jeden rok na území určitého státu; nezahrnuje nezdaněné zboží a služby -> šedá ekonomika a příjmy z trestné činnosti -> černá ekonomika)
 3. Jak vypočítáme míru nezaměstnanosti? (počet nezaměstnaných/počet zaměstnaných a uchazečů o pracovní místo) x 100
 4. Jakou činnost provádějí úřady práce? (rekvalifikační kurzy, evidence nezaměstnaných a volných pracovních míst, poskytování podpory v nezaměstnanosti, za nezaměstnané platí povinné zdravotní pojištění)
 5. Co je to inflace? (růst cen, zmenšování kupní síly peněz)
 6. Co je to obchodní bilance? (účet zaznamenávající vývoz a dovoz)
 7. Co je to saldo obchodní bilance? (rozdíl mezi tržní cenou vyvezeného a dovezeného zboží)
 8. Je lepší vyvážet polotovary a suroviny nebo hotové výrobky a proč? (hotové výrobky, tedy práci; většina surovin je neobnovitelná)
 9. Co je to hospodářská politika státu? (činnost prováděná vládou, jejími orgány a centrální vládou)
 10. O co usiluje stát prostřednictvím hospodářské politiky? (hospodářský růst, cenová stabilita, nízká nezaměstnanost, vyrovnaná platební bilance)
 11. Co je cílem měnové (fiskální) politiky? (stabilita cen a měnového kurzu)
 12. Co by se stalo, kdyby centrální banka tiskla neomezené množství peněz? (peníze by ztrácely na hodnotě, zhroucení hospodářství = hyperinflace)
 13. Co je cílem sociální a důchodové politiky? (sociální zabezpečení občanů: pomoc lidem, kteří se ocitnou v mimořádné životní situaci)
 14. Co je cílem zahraničněobchodní politiky? (podpora nebo naopak omezování obchodu s jinými zeměmi)
 15. Co je to státní rozpočet? (plán finančního hospodaření státu)
 16. Co tvoří příjmy státního rozpočtu? (daně, sociální pojištění, cla, různé poplatky, pokuty)
 17. Co tvoří výdaje státního rozpočtu? (platy státních zaměstnanců, sociální dávky, státní příspěvky, obrana, školství, kultura, zdravotnictví, státní správa, silnice, mimořádné výdaje)
 18. Jmenuj tři druhy státního rozpočtu a vysvětli, čím se liší. (schodkový: výdaje > příjmy, vyrovnaný: výdaje = příjmy, přebytkový: výdaje < příjmy)Hospodářská politika státu

 1. Kdo provádí hospodářskou politiku státu (HPS)?
 2. Jaké jsou cíle HPS?
 3. Co je to platební bilance a čím se liší platební bilance od obchodní bilance?
 4. Vyjmenuj čtyři HPS a stručně je charakterizuj.

  *) Které orgány vlády se podílejí na na HPS?

  1) vláda a její orgány, centrální banka (Česká národní banka - ČNB)
  2) ovlivňování hospodářského růstu, zajištění stability cen, nízké nezaměstnanosti a vyrovnané platební bilance
  3) platební bilance = obchodní bilance + platby za zboží a služby
  4) HPS:
  a) měnová (monetární) - ovlivňování množství peněz v oběhu => stabilita cen a měnového kurzu
  b) rozpočtová (fiskální) - prostřednictvím státního rozpočtu usilují subjekty provádějící HPS o růst HDP a HNP
  c) sociální a důchodová - sociální zabezpečení občanů (pomoc ve stáří, na rodičovské dovolené, v nezaměstnanosti)
  d) zahraničněobchodní - regulace obchodu se zahraničím (podpora nebo naopak omezování obchodu cly a kvótami)
  *)

* Poradní, pracovní a jiné orgány jejichž činnost zajišťuje Úřad vlády ČR:

* Poradní a pracovní orgány, jejichž činnost nezajišťuje Úřad vlády ČR:

Buddhismus

Kdo je to asketa?

Člověk, který se prakticky zříká světských zájmů, aby mohl dosáhnout pokroku v duchovním životě. Dobrovolně si odpírá rozkoše a požitky, aby mohl pokračovat v nastoupené cestě.

Co je to meditace?

Jsou to různé praktiky prohlubování soustředění, je součástí mnoha náboženských systémů a filosofických škol. Cílem meditace je ale zejména zklidnění mysli.
Meditací se obvykle míní jedno z následujících:

Meditace v buddhismu

Meditace je v buddhismu ústředním pilířem všech nauk Buddhy. Buddha předal 84 000 nauk, které jsou protilékem na 84 000 zmatených stavů mysli. Meditace slouží k odstranění těchto zmatených pocitů v dokonalé vlastnosti, jakými jsou například soucit, moudrost, radost, vnitřní síla, pronikavý vhled a podobně.
Každá z úrovní buddhismu má své specifické metody meditace. V krátkosti se dá říci, že všechny meditace v buddhismu slouží ke zklidnění mysli, rozvíjení dobrých lidských vlastností a získání vhledu do podstaty mysli.

Co je to dharma?

Buddhovo učení. Obsahuje čtyři vznešené pravdy.

Co je to karma?

Zákon příčiny a důsledku. Dobré činy => radost, špatné činy => utrpení.

Co je to nirvána?

Zbavení se chtivosti, nenávisti a zaslepenosti, které vedou ke koloběhu znovuzrození.

Jak je možné dosáhnout nirvány?

Cvičením v mravní kázni, meditaci a moudrosti.

Co je cílem buddhismu?

Vysvobození se ze sansáry (nekonečného koloběhu znovuzrození).

 

Další náboženství a náboženská hnutí

Co je to sekta a jak se dnes většinou tento pojem chápe?

Menšinová (obvykle náboženská) skupina vydělená z určitého směru (náboženského, politického nebo ideologického). Dnes je chápán tento pojem spíše negativně.

Dále viz Sekty