DĚJEPIS - ROČNÍK:

6. - 7. - 8. - 9.

Hodnocení

Zápisy budou postupně upravovány (formát, odkazy, obrázky, ...) => F5! Texty psané kurzívou neopisujte!

Zajímavosti (videa na YouTube.com, nové objevy, ...) posílejte na e-mail: nas-dejacek@seznam.cz (do předmětu uvádějte třídu, příjmení a jméno, odkaz, koho nebo čeho se věc týká). Nejlepší odkazy budou na tomto webu!

Aktuality:

- i dnes je možné nalézt funkční munici z druhé světové války; jak při nálezu postupovat, naleznete zde

hlášení Policie České republiky o nálezu munice Nález munice 2 Nález munice 1
Žák naší školy nahlásil nález munice a ta byla následně odborně zlikvidována. Poznámka: Tyto dvě fotografie se netýkají hlášení Policie ČR vlevo.

- nález stříbrného pokladu v Bystřici n. P.; nálezy, nálezné, tresty v případě neodevzdání nálezu:

- hrnek z Osvětimi:

 

Pro zvídavé:

 1. http://www.dejepis.com

 2. http://dejepisne.cz

 3. http://historika.fabulator.cz

 4. https://www.egyptologie.cz/

 5. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily

 6. http://www.rozhlas.cz/toulky/portal/

 7. http://www.davidmikolas.cz/dejepis_pracovni_listy.html

 8. https://www.myjsmetonevzdali.cz/ (Československo v moderních dějinách)

 9. https://www.youtube.com/ (Dějepis trochu jinak: Byl jednou jeden člověk - francouzský seriál)

 10. https://s2maps.eu/ (fotografie Země - Evropská vesmírná agentura)

 

 

Našim šesťákům

 

Úvod do studia dějepisu

Proč se seznamovat s minulostí?

?
Jaký má historie význam pro život?
Uveď příklady potřebnosti a využití dějepisu.
Uveď příklady toho, jak se lidstvo často nedokáže z dějin poučit.

Co vypráví archeologie?

?

 

Archivy, cenný zdroj poznávání časů minulých

?

 

Měření času, kalendáře a letopočty

?

Proč lidé začali měřit čas?
Podle kterých přírodních jevů lidé měřili čas?
Co je to lunární kalendář?
Co je to solární kalendář?
Co je to letopočet?

Učebnice dějepisu, pramen poznání minulosti

?

Odkud pocházejí informace předávané učebnicí?
Jak se vyhneme nepřesnostem při poznávání minulosti?
Jak se budeme učit?


Úvod - opakování:

A) Jaký má historie význam pro život?
B) Uveď příklady potřebnosti a využití dějepisu.
A) Uveď příklady toho, jak se lidstvo často nedokáže z dějin poučit.
B) Uveď příklady historických pramenů.
A) Kde jsou prameny hmotné kultury uchovávány a zpracovávány?
B) Které písemnosti bychom měli uchovat pro další generace?
A) Proč lidé začali měřit čas?
B) Podle kterých přírodních jevů lidé měřili čas?
A) Co je to lunární kalendář?
B) Co je to solární kalendář?
A) Co je to letopočet?
B) Odkud pocházejí informace předávané učebnicí?
A) Jak se vyhneme nepřesnostem při poznávání minulosti?
B) Jak se budeme učit?

 

Nejstarší epochu nazýváme pravěk

dělení pravěku:

1) starší pravěk:
paleolit = starší doba kamenná
mezolit = střední doba kamenná
neolit = mladší doba kamenná
eneolit = pozdní doba kamenná (první kov - měď)
doba kovů:
doba bronzová

2) mladší pravěk:
doba železná (starší d. ž. = doba halštatská, mladší d. ž. = doba laténská)

pravěké osídlení na území ČR
A) starší pravěk:


B) mladší pravěk:

?

Domácí úkol na příští hodinu:

Vypiš do školního sešitu místa, kde žili na území České republiky lidé ve
A) starším pravěku a B) v mladším pravěku.

Pro zvídavé dále o pravěku zde.

 

Co víme o prvních lidských bytostech?

pazourek

?

Kdy vznikl člověk? Které druhy jsme zatím poznali? Z čeho a jak zhotovoval zbraně a nástroje? Jak je nazýváme? Co je to pazourek, k čemu sloužil a jaké má vlastnosti? Jaký význam měl pro člověka oheň?

 

Žili v době kamenné lidé i na našem území?

?

 

Jak se z pravěkých lovců stali zemědělci?

?

Popiš, jak žili první zemědělci.

 

Kde žili první zemědělci

?

Kde žili první zemědělci? Co mají tyto oblasti společného?
Odkud se rozšířilo zemědělství do Evropy?
Vysvětli pojmy: Jericho, neolitizace, kolonie, kořistný a výrobní způsob života, tell, kolonie
Proč se někde lidé stále živili kořistným způsobem?

 

O čem vypovídají památky po pravěkých zemědělcích?

?

Co je to archeologická kultura?
Vysvětli pojmy: rod, odpadní jáma, svislý stav, osnova, útek, vřeteno, přeslen, tkanina, venuše.

Recept na pravěkou placku:
Do mouky přidej špetku soli a za stálého míchání přilévej vodu. Těsto dobře propracuj, až se nebude lepit. Připrav placku (max. půl centimetru), opeč ji na horkém kameni po obou stranách. Pomaž sádlem nebo medem. Jez teplou - placka brzy ztvrdne! (Dějepis 6, pracovní sešit, nakladatelství Fraus)

 

Co se změnilo na sklonku doby kamenné?

?

Jakými způsoby byla zpracovávána měď? Vyjmenuj příslušná řemesla.
Proč se část lidí mohla věnovat řemeslům?
Které novinky ve využití dobytka se objevily v pozdní době kamenné?

!!!

Překontrolujte si sešity. Pokud vám chybí některé zápisy, všechno si dopište! Kontrola sešitů!

 

Pozdní dobou kamennou skončilo nejstarší období pravěku

?

Vysvětli pojmy: křemenec, šachta, štola, výšinná osada, palisáda, milodary.
Proč lidé obchodovali a jaké pro to máme důkazy?
Popiš pohřební rituály.

 

Jak ovlivnil vynález bronzu život lidí?

?

Proč byl bronz vhodnější na výrobu nástrojů než měď?

 

Co víme o archeologických kulturách doby bronzové?

?

Čím se liší pověst od historické skutečnosti?
Najdi si na mapce: Knovíz, Milavče, Únětice.
Čím se zabývali lidé doby bronzové?
Vysvětli pojmy: mohyla, únětický koflík, popelnice, jantar.

Co nového přinesla doba železná?

?

Proč lidé začali nahrazovat bronz železem?
Popiš výrobu železa.
Vysvětli pojmy: surovina, ruda, milíř, dřevěné uhlí, hutnictví, hutník, metalurgie, dmýchání, Malá Asie, kolářství, loukotě, paprsky, majetková nerovnost.

?

Ke kterým změnám dospěla lidská společnost na konci pravěku?

Doba železná:

?

Na která období dělíme dobu železnou?
Popiš podle mapky M038 keltské výboje.
Vysvětli pojmy: Keltové, Bójové, oppidum, druidové, mince, velmož, hrnčířský kruh, rotační mlýnek, ražení mincí, germánské kmeny, římská vojska, jmelí.

 

Systematizace učiva o pravěku

POZOR, píšeme test:

Opakujeme si pravěk - způsob života (obživa, obydlí), dělení pravěku a charakteristické rysy těchto jednotlivých období. Práce s mapami a s obrázky.

 

Zvykáme si na samostatnost a hledáme odpovědi (pokud je to možné) na otázky:

CO? KDO? KDY? JAK? PROČ? JAKÉ TO MĚLO DŮSLEDKY?

 

STAROVĚKÝ EGYPT

 

Mapa a přírodní podmínky oblasti

?

Popiš podle mapy a fotografií krajinu kolem řeky Nilu.
Porovnej průtoky řeky Nilu s grafem srážek v oblasti Modrého Nilu a rozhodni, zda tyto srážky mohou být příčinou pravidelného rozvodňování Nilu v Egyptě.
Zdůvodni pomocí klimadiagramu, proč Egypťané museli svá pole zavlažovat.
Vysvětli pomocí obrázků a mapky, jak ovlivnil Nil život Egypťanů.
Proč Egypťané uctívali Nil?
Vysvětli pojmy: Egypt, Nil, oáza, záplavy, nánosy úrodného bahna, pyramida, sfinga, litografie, božstvo, Horní Egypt, Dolní Egypt, loket, úředník, óda

 

Přečti si chvalozpěv na Nil (Cheti, 1970 př. n. l., úryvek):

Buď pozdraven, Nile,
jenž prýštíš ze země a plyneš, abys poskytl Egyptu život!
Ačkoli jsi obestřen tajemstvím a skrýváš se i ve dne,
družina bohů tě neustále chválí.
Napájíš močály vytvořené Reém,
abys udržel při životě všechna mláďata.
Sytíš horské kraje vzdálené od vody a přinášíš déšť -
miláčku Geba, průvodce Nepriho,
ty, jenž působíš rozkvět Ptahova umění.
Pane ryb, jenž posíláš na jih tažné ptáky,
z nichž se žádný nevrátí předčasně,
plodíš ječmen, rodíš pšenici
a svátečně zdobíš chrámy.
Když se opozdíš, nosy se zacpou
a z každého je rázem chudák;
bohům se dostává méně obětních chlebů
a milióny lidí umírají.

 

Egypt je dar Nilu

video:
http://www.youtube.com/watch?v=onn2rvcRFcA
http://www.youtube.com/watch?v=Ia7c5nXiv5k

Božský vládce a jeho lid

video: Objevení Tutanchamonovy hrobky
video: Kleopatra, Julius Caesar a Marcus Antonius
železná dýka v Tutanchamonově hrobce: www.stoplusjednicka.cz
architektura starověkého Egypta: wikipedia.org
egyptský chrám:
wikipedia.org
bohové starověkého Egypta: www.starovekyegypt.net
faraoni starověkého Egypta: www.starovekyegypt.net
mumifikace: egyptologie.cz refresher.cz rozhlas.cz

vývoj: mastaba -> stupňovitá pyramida -> pyramida

 

Dovednosti dávných Egypťanů udivují dodnes

http://faraon.wz.cz/umeni/umeni.htm Za odkaz děkuji Elišce Vičarové :-)

papyrus

vývoj písma: hieroglyfické -> hieratické -> démotické

 

MEZOPOTÁMIE

Mapa a přírodní podmínky oblasti

 

Život mezi řekami

 

Oko za oko, zub za zub

Chammurapiho zákoníkChammurapiho zákoník

 

V době hliněných tabulek

 

 

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A STARÝ IZRAEL

Východní Středomoří, křižovatka národů, myšlenek a kultur

Fénicie

Kanaán a Izrael

http://myty.info/view.php?cisloclanku=2005030001 (Díky, Jakube!)


STAROVĚKÁ INDIE

Védy, základ života indické společnosti

 

Kladení otázek, hledání odpovědí

(Úkol: Stručně dopiš vysvětlení k jednotlivým pojmům.)

 

STAROVĚKÁ ČÍNA

Mapa a přírodní podmínky oblasti

Terakotová armáda
Terakotová armáda

Čína, země vynalézavých lidí


Tajemství čínského písma


Čína - Říše středu


Kočovníci, život v sedle

Nejstarší státy - co budu znát:

 1. Orientace na mapě - najdi Egypt, Mezopotámii, Fénicii, Indii a Čínu.
 2. Co měly tyto oblasti společné? Jaké jsou zde přírodní podmínky?
 3. Čím byla tato poloha příznivá pro zemědělství?
 4. Čím řeky zemědělcům pomáhaly, čím je ohrožovaly a jak se tomuto ohrožení bránili?
 5. Co ještě lidem usazeným v těchto oblastech velké řeky umožňovaly?
 6. Jak se dělilo obyvatelstvo (podle postavení a způsobu obživy? Vysvětli pojem "otrok".
 7. Jakou roli hrálo náboženství, kněží?
 8. Kdo organizoval život v prvních státech?
 9. Která náboženství jsme poznali?
 10. Jaké druhy písma použivali lidé? Které vědy vznikly v období nejstarších států?


STAROVĚKÉ ŘECKO

Sloup času

Mapa a přírodní podmínky oblasti

mapa starověkého Řecka

Helada a Helénové

 

Jak víme, že to bylo právě tak?

 

Místa zrození řecké i evropské kultury

Kréta

Mykény

Zlatá maska

Lví brána

 

Temná století

?

Íliada a Odyssea - obsah
Čím jsou tato díla živá a poučná do dnešních dnů?

 

Archaické období a plavby za rozvojem

 

Sparta - podmanění vyžaduje ostražitost

Pro zvídavé: http://dejepisne.cz/2012/05/sparta-15/

Athény - počátky demokracie

?

Jaké výhody přinášela řemeslníkům a obchodníkům poloha Athén u moře?
Porovnej postavení rolníků, řemeslníků a obchodníků s postavením urozených.
Proč vzrůstalo napětí mezi rolníky a urozenými?
Která opatření uskutečnil Solón?
Jak mohly jednotlivé skupiny zasahovat do tvorby zákonů před reformami a jak po nich?
Co přinesla demokracie pro spravedlivější uspořádání společnosti?


Hledání alfy a omegy řecké kultury

Zeus
bůh Zeus

Vrchol a pád klasické řecké polis

Klasická řecká kultura byla přístupná každému

amfiteátr v Epidauru


Moudrost, sport a bohové

?

Pokus se zjistit, proč byla obnovena tradice olympijských her.


Otec a syn z Makedonie přebírají štafetu

Hélenistický svět

Je milé být člověkem, když jsme vskutku lidmi


Řecko - opakování:

Řekové nazývali svou zemi (H – 1). Obyvatele jiných zemí považovali za (b – 2). Starověké Řecko zahrnovalo asi (3) městských států zvaných poleis, v jednotném čísle (4). Spojovaly je (j – 5), (o – 6) a víra v bohy sídlící na (7). Bohům vládl (8). Bohyní přírody a plodnosti byla (9), která měla krásnou dceru (P – 10). Současné Řecko je jednotným státem, který nese název (11).

O dějinách starověkého Řecka můžeme číst v zápisech starověkých historiků, mezi něž patřili (H – 12), (T – 13), (X – 14) a (P – 15). Spoustu poznatků získáváme také díky archeologům. H. Schliemann řídil například vykopávky v (T – 16) a (M – 17). A. Evans se zabýval vykopávkami na ostrově (K – 18).

Krétské kultuře se také říká (m – 19). Vizitkou vyspělosti obyvatel Kréty se stal (20) v Knóssu. K němu se váže pověst o obludném (21), statečném (22) a krásné (23). Paláce v Mykénách měly oproti krétským mohutné hradby, kterým se říká (24) zdivo. V hrobkách mykénských králů se našly zlaté (ma – 25) a jiné vzácné předměty.

Mezi řecké kmeny patřili (A – 26), (J – 27) a (D – 28). Od Féničanů Řekové převzali nové poznatky, například (29). Hlavním zdrojem informací z „temných století“ jsou kromě vykopávek i hrdinské eposy (Í – 30) a (O – 31). Vyprávějí o (32) válce a návratu hlavního hrdiny (33) domů k věrné manželce (P – 34).

Řídícím centrem každé polis bylo (35), v němž žili (ř – 36) a (ob – 37). Ti většinou také zakládali nové osady, (k – 38). Toto období je označováno pojmem velká (ř – 39) (k – 40). Před plavbou se Řekové obraceli na věštírnu boha (A 41) v (42), protože chtěli znát svou budoucnost.

Bojovní (D – 43) se po příchodu na Peloponés usídlili v (L – 44). Založili zde vojenské středisko (S – 45). Pro těžké práce zejména v zemědělství využívali (h – 46), otroky patřící celému státu. Veškerý svůj čas museli Sparťané využívat k (v – 47) výcviku.

Legenda uvádí, že lid Attiky sjednotil král (T – 48). Později v čele Athén stálo devět (a – 49) z řad urozených. Narůstající problémy řešil archont (S – 50), který umožnil mužům nad (51) let hlasovat na lidovém (52). Moc sněmu posílil až zákonodárce (K – 53), který rozdělil obyvatele do deseti skupin, (f – 54). Tím byly položeny základy (d – 55) státu, kdy se na rozhodování ve státu podílejí jeho obyvatelé.

Důležitým stavebním prvkem nesoucím stavbu byly různě zdobené (s – 56). Řečtí sochaři tvořili sochy mladých dívek zvaných (57) a mladých mužů zvaných (58).

Řecko vstoupilo do klasického období (ř – 59) – (p – 60) válkami. Nad Peršany nakonec (61). Období největšího rozkvětu Athén se nazývá (P – 62) doba. Obdivuhodná sochařská a stavební díla vytvořil Periklův přítel Feidiás. Najdeme je například na athénské (A – 63). Řekové se nakonec oslabili v důsledku bratrovražedné (p – 64) války. Dva nesmiřitelní nepřátelé byli (S – 65) a (A – 66). Vzájemné války byly příčinou ztráty řecké (s – 67).
Většina Athéňanů uměla číst a psát, byla (g – 68). Bohatá mytologie a příběhy bohů stály u zrodu řeckého (d – 69). Nejlépe dochované divadlo je v (E – 70).

Filozofové byli všestranně vzdělaní lidé. Démokritos došel logickou úvahou k závěru, že hmota se skládá z (a – 71). Nejvýznamnější soutěže k oslavě boha Dia se konaly v (72). Tak dali Řekové světu (o – 73) (h – 74).

Po skončení peloponéské války využil zmatku v Řecku makedonský král (75) a stal se jeho pánem. Jeho syn (76) vytvořil obrovskou říši, která zahrnovala několik bývalých států.

http://dejepisne.cz/category/starovek/staroveke-recko/

PŘÍŠTĚ BUDE TEST

 

STAROVĚKÝ ŘÍM

kapitolská vlčice

Sloup času

vývoj římské říše (mapa)

starověký Řím ve Wikipedii


Mapa a přírodní podmínky oblasti

 

Starověká Itálie - budoucí vládkyně Středomoří

 

Jak víme, že to bylo právě tak?

 

Tajemství vzniku věčného města

 

Boj o Apeninský poloostrov - porážka největších soupeřů


Římské právo

Určitě se podívejte - za odkazy děkuji Elišce Vičarové:

 

Boj Říma nekončí


Jak spravovat velkou říši?

Kostky jsou vrženy


Římané přebírali a dále rozvíjeli kulturu mnoha národů

 

Buď šťastnější než Augustus a lepší než Traianus

 

Pompeje a Vesuv
Pompeje, v pozadí sopka Vesuv

mapa římské říše za Trajána (roku 117 našeho letopočtu)

 

Římská kultura se šířila až do nejvzdálenějších částí říše

 

Římane, hleď, bys mocí národům vládl

 

Pozvolný úpadek a zánik říše

 

Srovnávací písemná práce (1. pololetí):

 1. Pravěk a jeho dělení.
 2. Přiřaď k nejstarším východním státům (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína) pojmy, které se jich týkají.
 3. Přiřaď k pojmům jejich definice.

Opakování:

sedm divů světa (mapa)

 

 

Našim sedmákům

Na co navazujeme z pravěku a starověku


Náboženství nové naděje


První staletí křesťanské církve

 

RANÝ STŘEDOVĚK

Soumrak římské říše a nesnadný zrod nové Evropy


Byzantská říše - stát Římanů a pravověrných křesťanů

Poznámka: Důkladně si prostuduj mapky na stranách 16 a 17

Eliška nám poslala zajímavý odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=d5z72u3b_aA Děkuji!


Ve jménu Boha milosrdného, slitovného

Moudrost a krása islámské civilizace

Trpaslíci na ramenou obrů

* Eliška nám poslala odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=5cTq8J9MQKQ&feature=youtu.be (42:06 až 50:48 min.)


Karel Veliký vtiskl své říši pevný řád

* Eliška nám poslala odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=5cTq8J9MQKQ&feature=youtu.be (50:41 až 59:00)
** a stejný odkaz 59:00 až 1:08:46


Od této chvíle se stávám tvým člověkem


Severští vládcové moří

* Eliška nám poslala odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=5cTq8J9MQKQ&feature=youtu.be (1:08:09 až 1:18:56)

Zrod středověké Anglie

? (do cvičného sešitu):

Kdy došlo k bitvě u Hastingsu?
O co se v ní bojovalo?
Jak souvisí rozšíření francouzštiny mezi anglickými šlechtici?
Které části tvoří dnes Velkou Británii?
Proč byla sepsána pozemková kniha a co obsahovala?


Svatá říše římská německých císařů

?

Do cvičných sešitů:
Vypiš všechny kurfiřty.
Jak dopadl boj o investituru (= co bylo obsahem konkordátu wormského)?
Jaké bylo postavení českých zemí ve Svaté říši římské?

 

Víra uchovaná v kameni, dřevě a pergamenu


Slované přicházejí

Video http://dejiny.ceskatelevize.cz


Velká Morava

Video http://dejiny.ceskatelevize.cz Velká Morava


Přemyslovci položili základy českého státu

Video http://dejiny.ceskatelevize.cz: Bořivoj a Ludmila, Svatý Václav, Boleslav II. Pobožný, Svatý Vojtěch

?

Kdo byl první historicky doložený Přemyslovec?
Pokus se doma zjistit, za jakých okolností zemřela babička sv. Václava (Ludmila).
Proč byl Václav uctíván jako světec?
Proč vyvraždili Přemyslovci Slavníkovce? (opět až doma)
Proč slavíme svátek sv. Václava jako Den české státnosti?


Nejstarší z rodu ať drží moc!


Systematizace učiva o raném středověku

církev = organizace věřících (křesťanů)
organizace:
papež v Římě
volení biskupové
koncily = poradní setkání biskupů
kláštery = mnišská společenství; hospodářsky soběstačné jednotky; opat, abatyše; celibát; písařské dílny a školy
1054 rozkol v církvi
učení o trojím lidu

byzantská a franská říše (v učebnici na stranách: )
kulturní odkaz obou říší
Karel Veliký
náboženství - jeden z prostředků výbojů
arabská kultura = přínos evropské vzdělanosti
papež x císař

pán x leník, lenní vztahy
poddaní
počátky evropských států

znaky
příklady
jazyky

život
Konstantin (sv. Cyril) a Metoděj)
pověsti x kroniky; Kosmas
Cyril, Ludmila, Václav, Vojtěch
Velká Morava
významní Přemyslovci


Uspořádání společnosti a státu, románská kultura - opakování

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK

Křížové výpravy: války ve jménu křesťanské víry

Odpověz do školního sešitu na otázky:

Vysvětli pojem "křížové výpravy". -> templáři
Kdy a čím začaly?
Co bylo jejich cílem?
Vysvětli pojmy vytištěné na straně 53 tučným písmem.

* Eliška nám poslala odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=5cTq8J9MQKQ&feature=youtu.be (1:23:15 až 1:25:48)


Zbožnost a kacířství

Samostatná práce


Mongolští pastevci pány nejmocnější říše středověku


Věk katedrál

Nejpočetnější část středověké společnosti tvořili venkované

Úspěchy a nečekané pády posledních Přemyslovců

 

Městský vzduch činí svobodným

Mnoho zajímavého o středověkých městech najdete ve Wikipedii
Video: Středověká města - Jakube, díky :-)


V bohatství a dobrých skutcích v cizí zemi

Video: Dějiny židovského národa - Exodus, Diaspora, Židé v českých dějinách. Simono, díky :)


Jan Lucemburský - král, rytíř a diplomat


Jak se České království zaskvělo hojností moudrých lidí

Dlouhá cesta Romů

Systematizace učiva o vrcholném středověku

Text neopisujte, pouze si vyhledejte a připomeňte:

 

HUSITSTVÍ A POZDNÍ STŘEDOVĚK

14. století bylo dobou pohrom a nejistot

?

Které pohromy sužovaly obyvatele Evropy?
Jakým způsobem se přenáší mor?
Které země byly nejvíce morem postiženy?
Kde v Bibli se dočteš o konci světa?


Nemocná církev a nelehká cesta k jejímu uzdravení


Bouřlivá husitská doba začala


Ktož jsú boží bojovníci?


Počátky království "dvojího lidu"

Samostatná práce - opiš vždy otázku a stručně na ni odpověz:

 1. Jaká byla situace v českých zemích koncem husitských válek?
 2. Na které skupiny se dělili husité, v čem se lišily jejich cíle koncem husitských válek?
 3. Kdo a kdy se střetl v bitvě u Lipan, jaký byl její výsledek?
 4. Kdo a o čem jednal v Basileji, jak se nazývá výsledná dohoda mezi oběma stranami a čeho se týkala?
 5. Za jakých okolností se Zikmund stal českým králem?
 6. O co se snažil zemský správce Jiří z Poděbrad?
 7. Kdo byl zvolen za českého krále po smrti Ladislava Pohrobka?
 8. Co bylo smyslem mírové smlouvy Jiřího z Poděbrad a jaký byl její výsledek?
 9. Proč byla vyhlášena křížová výprava proti českým zemím?
 10. Kdo bojoval proti Jiřímu z Poděbrad a s jakým výsledkem?
 11. Kdo se měl stát českým králem po smrti Jiřího z Poděbrad?

Nakonec odpověz do cvičných sešitů na otázky vytištěné hnědě.

A co takhle malý test?


Ty jsi náš král, my jsme tvoji páni!

Odpověz do cv. sešitu na otázky za článkem a napsané hnědě.


Systematizace učiva: Husitství a pozdní středověk

 

Renesance a humanismus

Renesance oslavuje krásy života

Touha poznávat svět je přirozená všem dobrým lidem


Renesance a humanismus v Českém království

Renesance, Renesance u nás - Dějiny udatného českého národa (Eliško a Jakube, díky!), Český Krumlov a Telč

 

Zámořské objevy

Evropané vyplouvají na oceány


Do Asie kolem Afriky


Neznámý svět indiánských států

Teotihuacán - video (Jakube, díky!)


Světadíl, který tam neměl být


Velké objevy i nenahraditelné ztráty


Systematizace učiva o renesanci a zámořských objevech

Italové obdivovali antické umění, tedy umění starověkého (1). Ve (2) století vzniká nový umělecký styl, který se nazývá (3). Mezi nejslavnější umělce patřili dva Italové, (4 a 5). Renesanční umělci se snažili vyvolat dojem, že obraz má hloubku; způsobu, jak toho dosáhnout, se říká (6). Humanisté studovali staré (7) knihy. Pozorováním oblohy a výpočty přišel (8) na to, že Země není středem vesmíru. Ve Španělsku napsal (9) román Důmyslný rytíř Do Quijote de la Mancha. Autorem oblíbených divadelních her (např. Hamlet) byl Angličan (10).

Někteří naši vzdělanci psali svá díla (11 - l), jiní se postupem doby rozhodli psát (12 - č). Díky péči nakladatele (13 - D) z (14 - V) se tehdejší knihy staly vzorem krásné (15 - č).

Středověké hrady byly přestavovány na (16). Byly zdobeny (17 - a), oblouky nesenými sloupy. Zdi paláců i měšťanských domů byly zdobeny (18- s).

Hlavním motivem zámořských plaveb byl (19) s Indií a Čínou. Evropané toužili především po (20). Obchod ve východním Středomoří s Orientem byl ztížen vznikem (21) říše. Stavěly se nové lodi, dobře plula i v nepříznivém větru (22), pomalejší, ale mohutnější byla (23). Evropané hledali cestu do Orientu buď okolo (24), nebo (25) směrem. O nalezení nové cesty do Indie se zasloužili především (26 - p) mořeplavci. Kryštof Kolumbus plul ve (27) službách. Jeho záměry podporovala především královna (28). Kolumbova první plavba k břehům Ameriky se uskutečnila roku (29). Ačkoli se stal (30) objevených zemí, nedokázal v nich udržet pořádek. Výprava pod velením (31) poprvé obeplula svět. Země, které si evropské mocnosti přisvojily, nazýváme (32). Nejvíce zámořských území získalo (33). Druhým mořeplavcem, který obeplul svět, byl pirát (34).

V Americe existovaly vyspělé indiánské státy. Vynikajícími astronomy a matematiky byli (35). Město (36), jehož stavitele neznáme, dodnes udivuje svou rozlohou. (37) vládli mnoha jiným indiánským kmenům. Svým bohům přinášeli (38) oběti. Nelítostní dobyvatelé a vynikající stavitelé byli v Jižní Americe především (39). Známé je jejich město (40), které se nalézá vysoko v Andách.

Chci vědět víc: Renesance a humanismus, Zámořské plavby; Zámořské plavby - test

POZOR: PŘÍŠTĚ BUDE TEST (Renesance, humanismus a zámořské objevy)


Počátky novověku

Snaha o nápravu vedla k rozdělení


Proměny západní Evropy v 16. století


Pod křídly ruského orla


Turci před branami Evropy

Katolický král v nekatolické zemi

Video: Nástup Habsburků - https://www.youtube.com/watch?v=CMfN56zJEu0 (Petře, díky!)

Dějepisná exkurze: Kutná Hora a Žleby

A)

B)

5) Pokus se zjistit, jak se vedlo v Kutné Hoře husitům.
6) Pokus se zjistit, který panovnický rod se dostal na český trůn dohodou uzavřenou v Kutné Hoře. Za kterého panovníka se to stalo?
7) Připomeň si, jaký hlavní úkol u nás plnili jezuité a co to byla jezuitská kolej. Najdi její fotografii v Kutné Hoře. U které významné památky se nachází?
8) Pokus se zjistit, které budovy v Kutné Hoře jsou vybudovány v renesančním slohu a najdi jejich fotografie. Nakresli typické znaky renesančních staveb, popiš je a najdi na fotografiích hlavní znaky renesanční architektury.

C)

1) V barokním slohu bylo vytvořeno v Kutné Hoře několik památek. Jsou to např.

a) M..... s...., který vznikl na památku události, ke které došlo v Kutné Hoře v roce 1713.
b) J........ k.... s řadou soch a sousoší
c) k...... sv. Voršily
d) hřbitovní kaple s k........ (původně gotická, upravená barokně)

2) Po baroku následoval klasicismus a empír. Najdi na internetu fotografie zámku v Kačině. Kterou dobu ti tento sloh připomíná?

D)

mapa: Kutná Hora a okolí

 


Rudolfínská Praha - město učenců a podvodníků

 

Třicetiletá válka

Bílá hora, pro jedny vítězství, pro druhé porážka


Poražení a vítězové


Jan Amos Komenský (1592 - 1670)

(dále viz: Wikipedie)

Videa o J. A. Komenském (Děkuji Marcele a Jakubovi): J. A. Komenský 1, J. A. Komenský 2


Třicet let válčení


Mír je silnější než válka


Systematizace období reformace a třicetileté války


Systematizace učiva ročníku


Našim osmákům

 

OPAKOVÁNÍ - MATKA MOUDROSTI

Nehrozte se toho množství pojmů, procvičovali jsme to mnohokrát; připomeňte si jen to učivo, které vám "vypadlo" z hlavy, kdykoliv se můžete zeptat na to, co vám není jasné. Ne při prověrce, to je snad jasné :-)
Uvědomte si také, že budete mít možnost nápovědy a že si můžete chyby opravit (i když o nějaký ten bodík přijdete).

POJMY:

 

LETOPOČTY

476 - pád říše západořímské (konec starověku, počátek středověku
7. století - Sámova říše
800 - Karel Veliký římským císařem
9. století - vznik Velké Moravy, počátky českého státu
935 - zavraždění sv. Václava
1066 - bitva u Hastingsu
1212 - Zlatá bula sicilská
1306 - vymření Přemyslovců po meči
1346 - bitva u Kreščaku
1415, 6. červenec - upálení Jana Husa
1434 - bitva u Lipan
1492 - objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem
1526 - bitva u Moháče, vznik habsburké monarchie
16. století - náboženské války v Evropě
1618 - 1648 - třicetiletá válka
1620 - bitva na Bílé hoře

 

Baroko, doba protikladů


Ono to baroko není špatné pro oko (= znaky baroka)

České baroko, znak sounáležitosti s Evropou

 

Společnost a podnikání v období baroka

přečtěte si:
Harriet Beecher Stoweová: Chaloupka strýčka Toma

 

Pod křídly orla vítězí lev

Musíte si pomalu zvykat na samostatnost, pokuste se o vlastní zápis, vybírejte jen hlavní myšlenky

Výsluní a stíny "krále Slunce"

video :-)

 

Od popravy krále k parlamentní monarchii

 

Rusko a Osmanská říše na cestách proměn

Rusko

Osmanská říše

 

Měj odvahu přemýšlet

 

Věda a umění doby rozumu

 

Panovníci osvícení rozumem

Prusko
Rusko
Anglická parlamentní monarchie

 

Marie Terezie a Josef II. - matka a syn reformují monarchii

Americký zvon svobody

George Washington

 

Systematizace učiva o barokní době

Test: Barokní doba


To není vzpoura, to je revoluce!


Volnost, rovnost, bratrství

 

Teror ve jménu svobody

Vlastní zápis podle otázek:

Z čeho byl obviněn Ludvík XVI. a jak dopadl?
Proč se dostali k moci radikální jakobíni?
Vyjmenuj jakobínská opatření, která měla vyřešit stávající problémy.
Vysvětli pojem "Výbor veřejného blaha".
Vysvětli pojmy: teror, gilotina
Kdo byl Maximilien Robespierre, co o něm víš?
Jak revoluce dopadla, vysvětli pojem direktorium.

http://www.novinky.cz/veda-skoly/322746-oblicej-revolucionare-robespierrea-rekonstruovali-vedci-byl-cely-podobany.html

Evropa Napoleona Bonaparta

Napolon Bonaparte - video:
http://www.youtube.com/watch?v=3iMxJmMh_rI - Napoleon Bonaparte - válečník


Nové uspořádání Evropy stanovil vídeňský kongres


Síla páry mění svět


Nová společnost průmyslové doby

 


Evropská "národní obrození"


Počátky českého národního hnutí

V jazyku naše národnost!

?

Kde domov můj?

Rok revolucí

Odpověz na otázky:

Proč v Evropě v celé řadě zemí vypukla revoluce?

A) FRANCIE

Proč ve Francii monarchii nahradila republika?
Která opatření zavedla nová vláda?
Vysvětli pojem "národní dílny".
Proč vypuklo další dělnické povstání a jak dopadlo?
Kdo se stal francouzským prezidentem a jak vládl?

Přečti si:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludvík_Bonaparte

B) NĚMECKO

Proč byl svolán frankfurtský sněm?
Vysvětli pojem "velkoněmecká koncepce".
Vysvětli pojem "maloněmecká koncepce".
Proč odmítl pruský král Fridrich Vilém IV. německou císařskou korunu?

_________________________________________________

Připravujeme se na příští hodinu - přečti si na Wikipedii:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metternich
http://cs.wikipedia.org/wiki/Revoluce_1848-1849_v_Rakouském_císařství

Radujme se! Nový den nám nastává!

Jsem Čech rodu slovanského


?

Dědictví revoluce

Modernizace Evropy v druhé polovině 19. století


Viktoriánská Anglie


Itálie a Německo, nové státy na mapě Evropy

Sjednocení Itálie:
Sjednocení Německa

Jih proti Severu

Rusko a Japonsko - modernizací proti zažitým pořádkům

1) Rusko
2) Japonsko

Evropské velmoci budují nová impéria + Kolonie jako břemeno Evropanů?

Vlastní zápis
Co budu umět:
1) Popsat a objasnit koloniální systém a jeho důsledky.
2) Na příkladech vysvětlit příčiny vzniku napětí v Evropě a v koloniálních zemích (které nakonec vedly k rozpoutání první světové války).
3) Vysvětlit, jaký význam měly kolonie.

Rakousko-Uhersko - dva státy v jednom

video (Český lev)

něco navíc pro zvídavé

Úspěchy a prohry české politiky

 

Česká společnost se učí podnikat

 

Češi a Němci, dva národy v jedné zemi

Opiš otázky a stručně odpověz:

video (Český lev)

?

Výměnné prázdninové pobyty dětí.


Cesta z ghetta


Umění, jež není výrazem vlasti, není ničím

video 1 video 2 video (Český lev)

 

Systematizace učiva o světě v 2. polovině 19. století

1) Vypiš si do cvičného sešitu jména panovníků, politiků, filozofů, podnikatelů, vědců, umělců.
2) Zopakuj si na letopočtech na stranách 80 a 81 významné události světových dějin.
3) Prostuduj si mapky na stranách 80 a 81.
4) Na stranách 82 až 97 si prostuduj obrázky a popisky k obrázkům.

Modernizace v Evropě druhé poloviny 19. století:

Charakterizuj změny v Evropě po roce 1848, popiš změny, které doprovázely modernizaci společnosti, vysvětli pojmy liberalismus, konzervatismus, nacionalismus, socialismus, demokratismus.

Viktoriánská Anglie, Itálie a Německo, nové státy na mapě Evropy. Objasni sjednocovací procesy v Německu a v Itálii a jejich význam pro další vývoj.

Jih proti Severu: Objasni příčiny a důsledky občanské války v USA, vývoj v USA, ukaž na válce Severu proti Jihu kořeny rasismu v otrokářství.

Rusko a Japonsko - modernizací proti zažitým pořádkům.

Charakterizuj úsilí nových sociálních skupin uplatnit se ve společnosti.

Porovnej rozdílný vývoj v jednotlivých částech Evropy a světa.

Kolonialismus. Evropské velmoci budují nová impéria: Popiš a objasni koloniální systém a jeho důsledky. Na příkladech uveď příčiny vzniku napětí v Evropě a v koloniálních zemích, které vedly k rozpoutání první světové války. Uveď význam kolonií.

Charakterizuj hlavní příčiny a důsledky změn - v oblasti hospodářské, společenské, kulturní a v mezinárodních vztazích na konci 19. století.

Kolonie v letech 1492-2008
koloniální panství v letech 1492 až 2008

?

Systematizace učiva o českých zemích v 2. polovině 19. století

1) Vypiš si do cvičného sešitu jména panovníků, politiků, filozofů, podnikatelů, vědců, umělců a dalších významných postav.
2) Zopakuj si na letopočtech na stranách 98 a 99 významné události národních dějin.
3) Prostuduj si mapky na stranách 98 a 99.
4) Na stranách 100 až 111 si prostuduj obrázky a popisky k obrázkům.

Charakterizuj hlavní příčiny a důsledky změn - v oblasti hospodářské, společenské, kulturní a v mezinárodních vztazích na konci 19. století

Vyjmenuj kulturní styly a uveď, jaké jsou jejich základní znaky. Uveď příklady významných kulturních památek.

Charakterizuj hlavní cíle české politiky.


Habsburská monarchie na začátku 20. století


Emancipace změnila postavení žen

Zajímavosti:

Objevitelé neviditelného světa

Dále viz práce:

Viktorie Rossí, Vendula Pečinková, Eliška Zobačová, Andrea Dvořáková a Jana Čechová

Lidé, kteří rozsvítili svět


Technika a její netušené možnosti

Sport milovaný a zatracovaný

Hledání moderního umění

Velká válka, k níž se Evropa dlouho připravovala

Ani peklo nemůže být tak strašné

Čeští vojáci na frontách Velké války


Bolševická revoluce - úspěšně provedený plán rozvratu

dva odkazy na videa od Elišky - díky:)

 

Konec starého světa

My, národ československý

(Dále viz: Dějiny udatného českého národa - díl 95, Vznik Československa)


Srovnávací písemná práce (učivo 1. pololetí):

 1. Baroko (pojmy).
 2. Ke jménům vynálezců a vědců přiřaď jejich vynálezy nebo objevy.
 3. Urči z indicií, kdo jsem (představitelé významných států).
 4. Státy a jejich státní zřízení.


Našim deváťákům

?

Na co navazujeme z novověku

Versailleský systém

Československo - první léta existence

?

Problémy poválečného světa

Evropa na rozcestí

Bolševická diktatura v Sovětském svazu

Československá republika I.

mapa 1. republiky

Politický systém
Politické strany
Společenské organizace


Československá republika II.

Hospodářská krize a její důsledky

Soumrak nad Evropou

Dokážeš vysvětlit rozdíl mezi fašismem a nacismem?

 

Hodiny míru ukazují blízký konec

Poslední roky demokracie v Československu

Rok 1938 - konec Československa

Vznik a rozpad Česko-Slovenska

Světová věda a umění v období mezi světovými válkami I
(věda, technika a architektura)

Světová věda a umění v období mezi světovými válkami II
(literatura, hudba, divadlo, film, sport a tělovýchova)

vlastní zápis - kdo nestihne ve škole, má za DÚ

Československá věda a umění v období mezi světovými válkami I.
(školství, věda a technika, architektura a výtvarné umění)

Československá věda a umění v období mezi světovými válkami II.
(literatura, hudba, divadlo a film, německá kultura, tělovýchova a sport)

vlastní zápis - kdo nestihne ve škole, má za DÚ


Píšeme test (svět mezi válkami)!!!

 

Šablony ke stažení (spusť web http://express.smarttech.com/# a v něm otevři následující šablony, které si předtím stáhneš:

povalecna_krize_fasismus_komunismus.notebook

velka_hospodarska_krize.notebook

svet_mezi_válkami.notebook

systematizace_uciva_o_obdob_druhe_republiky.notebook

 

Počátek války a její průběh do roku 1941 - 1. část

 

Počátek války a její průběh do roku 1941 - 2. část

 

Válka v období 1941-1943 - 1. část

 

Válka v období 1941-1943 - 2. část

Afrika

 

Porážka Německa

 

Kapitulace Německa a Japonska

mapa - průběh 2. světové války v Evropěmapa - 2. světová válka - svět

?

Charakterizuj stručně druhou světovou válku (průběh, typ, cíle válčících stran) a její důsledky
Vysvětli pojmy holocaust a genocida.
Jaké byla zneužita věda a technika ve válce?
Jaké byly dopady nerespektování lidských práv?
Vysvětli, jaké klady a nedostatky mají demokratické systémy.
Na příkladech vysvětli podstatu antisemitismu a rasismu.


Charakter války I.

 

Charakter války II:

Co vám to připomíná?

 

Protektorát Čechy a Morava 1939-1941 - I.

K zamyšlení: Emil Hácha - oběť nebo kolaborant?

Protektorát Čechy a Morava 1939-1941 - II.

?

Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1941 - III.

Československý zahraniční odboj 1939-1941

Protektorát Čechy a Morava 1942-1944 - I

Protektorát Čechy a Morava 1942-1944 - II.

Československý domácí odboj 1942-1944

Slovensko za 2. světové války

Československý zahraniční odboj 1942-1944

Osvobození republiky I.

Osvobození republiky II.

jedno jméno z pamětní desky na muzeu - bystřický rodák - hrdina František Vrbka ... Němec jako dítě bojoval proti Praze ... jeden neslavný bystřický rodák

 

SYSTEMATIZACE UČIVA O SVĚTĚ VE VÁLCE 1939-1945

Pokyny:
Přečti si všechny otázky na straně 90 a 91. Mnohé z těchto otázek určitě zvládneš bez pomoci, u ostatních hledej pomoc v mapkách (nejen na stranách 88 a 89, ale i jinde).
Pokud znáš odpovědi na otázky, napiš si je a pak zkontroluj (nejrychleji zde na tomto webu, např. u otázky č. 7, strana 90 stačí klávesová zkratka Ctrl+F, slovo "vylodění").
Pomoci ti mohou i obrázky a fotografie v učebnici.
Neznáš-li odpověď, pokus se ji najít v učebnici, případně na tomto webu. Pokud neuspěješ, ptej se učitele.

 

SYSTEMATIZACE UČIVA O OBDOBÍ OKUPACE 1939-1945

Postupuj podobně jako v předchozím případě.


PRÁCE S TEXTEM

1) Vypiš ve správném pořadí státy, které byly přepadeny Německem a jeho spojenci. Vždy uveď:

 • jméno přepadeného státu
 • rok (případně přesné datum) zahájení útoku
 • útočníka (útočníky)
 • stranu v učebnici

2) Vyjmenuj místa nejdůležitějších bitev. Vždy se snaž uvést:

 • místo
 • rok (případně přesné datum)
 • válčící strany
 • výsledek
 • význam, důsledky
 • stranu v učebnici

3) Postavy druhé světové války na straně Spojenců. Vždy uveď

 • jméno
 • činnost, význam
 • stranu v učebnici

4) Postavy druhé světové války na straně Osy. Vždy uveď

 • jméno
 • činnost, význam
 • stranu v učebnici


DOKÁŽETE ODPOVĚDĚT?

Svět ve válce

 1. K jaké politické změně došlo ve Velké Británii na postu premiéra v květnu 1940?
 2. Jak se jmenoval program nacistů sepsaný knižně A. Hitlerem?
 3. Do jaké rasy podle Hitlera patřili Němci?
 4. Kdo podle Hitlera mohl za to, že Němci ještě nevládli světu?
 5. Kdy přesně byl A. Hitler jmenován říšským kancléřem?
 6. Kteří (alespoň 3 příjmení) lidé tvořili nejužší vedení Hitlerovy nacistické strany?
 7. Jak se nazývá událost, při níž došlo k vyvražďování oddílů SA?
 8. Ve kterém městě došlo r. 1935 k přijetí německých rasových zákonů?
 9. Jakou událostí vyvrcholil protižidovský teror roku 1938 v Německu?
 10. Jak se nazývá rasová a náboženská nesnášenlivost vůči Židům?
 11. Co znamenají zkratky: SS, SA a NSDAP?
 12. Co znamená termín appeasement?
 13. Kdy došlo k tzv. anšlusu Rakouska?
 14. Co to byly tzv. Interbrigády a kterého konfliktu se tento termín týká?
 15. Kde a kdy byla sepsána smlouva o německo-sovětském neútočení a jak je nazývána?
 16. Jak se nazýval rusko-finský válečný konflikt z let 1939-1940 a co jím SSSR získal?
 17. Datuj (od - do) trvání bitvy o Anglii.
 18. Který Nor se stal symbolem válečné kolaborace a co tento termín znamená?
 19. Co znamená zkratka R.A.F.?
 20. Datuj (od-do) trvání letecké bitvy o Anglii.
 21. Kdo stál v čele chorvatských fašistů?
 22. Kdo to byl „ustašovec“?
 23. Kdo vedl komunistický odboj v Srbsku?
 24. Kdy přesně došlo k napadení SSSR a jak se tato vojenská operace nazývala?
 25. Které další státy se účastnily krom Němců okupace SSSR?
 26. Při které události byly USA zataženy do 2. světové války? + datum
 27. Vysvětli pojem „genocida“. Kdo to byl Josef Mengele? Které koncentrační tábory znáš?
 28. Ke které závažné vojenské operaci došlo 7. 12. 1941?
 29. U kterého ostrova Japonci přišli o velkou část své flotily roku 1942?
 30. Který německý generál (maršál) kapituloval v bitvě o Stalingrad a kdy (měsíc, rok)?
 31. Co bylo hlavním výsledkem dohod jednání Velké trojky v Teheránu na podzim r. 1943?
 32. Kdy a kde došlo během války v Evropě k otevření druhé fronty?
 33. O čem se jednalo na konferenci Velké trojky na Jaltě?
 34. Co to byla tzv. demarkační linie?
 35. Kde se setkali na Labi v Německu američtí a sovětští vojáci?
 36. Kdy kapitulovalo Japonsko a které události přinutily Hirohita ke kapitulaci?
 37. Které moderní technologie a vynálezy byly použity během války?
 38. Pokus se formulovat, co se ti při srovnání charakteru první a druhé světové války jeví jako shodné a co jako odlišné.


  Období okupace


 39. Kdo stál v čele SdP (Sudetoněmecké strany) v ČSR?
 40. Co v hlavních bodech obsahovaly tzv. Karlovarské požadavky z roku 1938?
 41. Kteří státníci se účastnili podpisu tzv. Mnichovské dohody a kdy byla podepsána?
 42. O kolik občanů přišlo ČSR v důsledku naplnění Mnichovských dohod?
 43. Kdo byl zvolen čs. prezidentem v listopadu 1938?
 44. Jaký název se vžil pro označení ČSR v období říjen 1938 až 15. březen 1939?
 45. Kdy došlo k vyhlášení samostatného Slovenského štátu a kdo se stal jeho prvním prezidentem?
 46. Vysvětli pojem „protektorát“.
 47. Kdo byl během 2. světové války naším prezidentem?
 48. Kdy došlo k vytvoření protektorátu Čechy a Morava výnosem Vůdce a říšského kancléře?
 49. Jak se protektorát projevil na českém školství? (alespoň dva důsledky)
 50. Jmenuj alespoň jednoho protektorátního premiéra.
 51. Jak se jmenoval český Němec, který se stal státním ministrem pro Čechy a Moravu?
 52. Do jaké koalice se sdružily nacionální pravicové strany na podzim roku 1939?
 53. Co to byly „šatěnky“?
 54. Ke které závažné události se váže datum 17. 11. 1939 v protektorátu Čechy a Morava?
 55. Jak se jmenoval protektorátní ministr školství (český Quisling)?
 56. Který protektorátní premiér byl popraven v červnu 1942 okupační mocí?
 57. Kde vznikly hlavní cikánské pracovní tábory na našem území během protektorátu?
 58. Kteří zpravodajci patřili do odbojové skupiny známé pod názvem "Tři králové"?
 59. Kdo se stal prvním zastupujícím říšským protektorem po odvolání von Neuratha na "zdravotní dovolenou"?
 60. Kdo spáchal atentát na R. Heydricha?
 61. Jak byla s atentátem na R. Heydricha spjata osoba Karla Čurdy?
 62. Které obce a kdy byly srovnány se zemí jako odplata za atentát na R. Heydricha?
 63. Vysvětli pojem „ghetto“, kde se na území protektorátu Čechy a Morava ghetta nalézala?
 64. Která důležitá smlouva pro budoucí obnovu ČSR byla uzavřena 12. 12. 1943?
 65. Jmenuj dva čs. velitele na východní frontě.
 66. Jmenuj dva čs. velitele na bojištích západní Evropy nebo Afriky.
 67. Ve kterém městě začalo Slovenské národní povstání (SNP)?
 68. Co bylo obsahem tzv. "Košického vládního programu"?
 69. Které vojenské operace na našem území přispěly k osvobození ČSR?


Svět po 2. světové válce I.

Svět po 2. světové válce II.

Poválečné Československo v letech 1945-1947 - I.

Poválečné Československo v letech 1945-1947 - II.

Svět na počátku studené války I.

Svět na počátku studené války II.

Východ (státy sovětského bloku):
Asie, Blízký a Střední východ:

 

Únor 1948 - konec demokracie

Poúnorové Československo a 50. léta 20. století I.

Poúnorové Československo a 50. léta 20. století II.

Svět druhé poloviny 20. století I.

Fidel Castro -> úmrtí 2016

 

Kolonie
Koloniální panství (1492-2008)


Svět druhé poloviny 20. století II.

 

Věda, umění a společnost druhé poloviny 20. století I. + II.

Napiš vlastní zápisy z obou článků

videa: První umělá družice Země První člověk ve vesmíru První lidé na Měsíci

 

Československo v 60. letech 20. století I.

 

Československo v 60. letech 20. století II.

 

70. a 80. léta - období normalizace I.

Slovník reálného socialismu, aneb Vtipy o zlatou mříž70. a 80. léta - období normalizace II.

Video místo úvodu: 1

Charta 77

Video: Milouš Jakeš 1989 Červený hrádek - ekonomické otázky, sestřih

Vlastní zápis - odpověz na otázky:

Co víš o Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě? (KBSE)
Vysvětli pojem "disidenti".
Které byly naše nejznámější opoziční skupiny? (Ch77 + VONS)
Vysvětli pojmy "perestrojka" a "glasnosť" a jak se tyto myšlenky uskutečňovaly v ČSSR?
Jak se projevila změna ve vedení KSČ v roce 1987? (Gustáv Husák ->Milouš Jakeš)
Které další opoziční skupiny pak vznikly?
Vypiš stručně obsah manifestu Několik vět.
Jak se ke kritice režimu stavěla část katolické církve (např. František Tomášek)?

 

Československá kultura a věda v 60. letech a v období normalizace I.

Vlastní zápis - odpověz na otázky:

K jakým změnám došlo v 60. letech v literatuře? Uvolnění a nakonec v roce 1968 zrušení cenzury => kritika tehdejších poměrů i politických procesů v 60. letech.
Proč se stal IV. sjezd spisovatelů důležitým mezníkem? Otevřená kritika tehdejších poměrů.
Vyjmenuj nejznámější divadla malých forem a nejznámější dramatiky a tvůrce. Semafor, Husa na provázku. Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Milan Kundera, Václav Havel.
Které československé filmy zaznamenaly velké úspěchy nejen u nás, ale i v zahraničí? Vyjmenuj jejich režiséry. Obchod na korze, Ostře sledované vlaky, Starci na chmelu, Lásky jedné plavovlásky, Všichni dobří rodáci (Vojtěch Jasný), Hoří, má panenko (Miloš Forman), Markéta Lazarová (František Vláčil)
Jakou roli sehrála čs. televize v prvních dnech okupace ČSSR? Informovala o skutečné situaci, podporovala k odporu proti okupaci.
Které nové hudební směry k nám pronikaly? Rock and roll, beat, country.
Charakterizuj oficiální tvorbu v době normalizace.
Po obnovení cenzury seznam zakázaných autorů, propagace režimu (Třicet případů majora Zemana). Populární serály (Nemocnice na kraji města, Žena za pultem.

 

Československá kultura a věda v 60. letech a v období normalizace II.

Vlastní zápis - odpověz na otázky:

 

Systematizace učiva o světě po válce

Odpověz na otázky v učebnici na str. 134 a 135

 

Systematizace učiva o Československu po válce

Odpověz na otázky v učebnici na str.136 a 137

Zopakuj si:


Systematizace učiva o světě a Československu po válce (dodatek)

Letopočty:

1945 konference v Postupimi, 1945 vznik OSN, 1948 vznik Izraele, únor 1948 komunisté v Československu u moci, 1949 vznik NATO a RVHP, 1950 - 1953 válka v Koreji, 1953 měnová reforma v Československu, 1955 vznik Varšavské smlouvy, 1956 povstání v Maďarsku, 1956 XX. sjezd KSSS, 1962 karibská krize, 21. 8. 1968 okupace Československa armádami Varšavské smlouvy, 1977 vznik Charty 77

Pojmy:

Postupimská konference, Trumanova doktrína, NATO, EHS, RVHP, krize: dvě berlínské, suezská a karibská, hnutí nezúčastněných, J. F. Kennedy, Chruščov, socialismus s lidskou tváří, Brežněv, Gorbačov, Solidarita, "normalizace" v Československu, Charta 77, samizdatová a exilová literatura + čs. prezidenti

?

Obnova demokracie a rozpad Československa

Česká republika v 90. letech 20. století a na počátku nového tisíciletí

Svět v 90. letech a na počátku nového tisíciletí

 

Systematizace učiva o ČR a světě v 90. letech 20. století a na počátku nového tisíciletí

Odpověz do sešitu:

 1. Popiš stručně průběh sametové revoluce, vysvětli pojmy Občanské fórum a Veřejnost proti násilí, vláda národního porozumění, V. Havel, M. Čalfa, rehabilitace, restituce, Národní fronta, první svobodné volby 1990, ODS, HZDS, V. Klaus, V. Mečiar, parlamentní volby 1992 (výsledek), RVHP, Varšavská smlouva, kupónová privatizace, rozdělení ČSFR, společenské problémy, vstup do NATO a EU.
 2. Odpověz stručně na otázky v učebnici na str. 146 a 147.

Srovnávací písemná práce (učivo 1. pololetí):

 1. Vznik Československa.
 2. Nedemokratické režimy (fašismus, nacismus, komunismus).
 3. Hlavní události ve 30. letech a za druhé světové války (určuješ podle indicií).
 4. Chronologicky seřaď hlavní události druhé světové války.
 5. Vytvoř dvojice pojmů, které k sobě logicky patří.

Systematizace učiva 9. ročníku

Úkoly v učebnici na str. 148 a 149

Historia magistra vitae

K zamyšlení:

Sedmnáctiletý Joe Bush dostal za domácí úkol udělat video prezentaci. Zvolil si dějiny a směstnal je do dvou minut.
Obrázky z internetu, hudbební doprovod: skladba Mind Heist od Zack Hemsey - Dějiny světa ve dvou minutách
.
Nepokusíte se o něco podobného? Inspiraci máte zde.

Dějiny světa ve dvou hodinách

Politická mapa Evropy v průběhu staletí